: 02122298120

سیب

سیب

سیب

    افزايش نرخ تبديل گل به ميوه و كاهش سال آوري از طريق محلول پاشي پس از برداشت