: 02122298120

كرسر چه ميكند

تقريبا در تمامي بخش هاي مرتبط با اصلاح خاك و كاشت محصول ميتوانيد  روي كمك كرسر حساب كنيد؛

يك كمپلكس كامل قابل جذب مواد غذايي

با كرسر شما مقدار قابل توجهي از عناصر ميكرو، ماكرو و امينو اسيد ها را به محيط كشت خود اضافه ميكنيد. فراموش نكنيد عناصر غذايي موجود در كودها وقتي براي گياه ارزشمند خواهد  بود كه قابل جذب باشند، از آنجايي كه كرسر از مواد گياهي تشكيل شده است تركيبات موجود در آن كاملا قابل جذب ميباشند.

 

كمك به تنظيم ph خاك: كشاوزان حرفه اي مي دانند يكي از مشكلات اصلي در تغذيه گياه تنظيم نبودن اسيديته خاك است.  بيشترين درصد جذب عناصر  توسط ريشه زماني صورت ميگيرد كه اسيديته خاك حدود ٦-٦.٥ باشد. در بسياري از كشورها كشاورزان براي كاهش ph از اسيد ها ي حاوي مواد غذايي استفاده ميكنند. اين كار موجب كاهش اسيديته خاك ميشود و ممكن است در كوتاه مدت باعث افزايش عملكرد شود اما نبايد فراموش كنيم كه خاك يك اكوسيستم زنده است! وقتي براي كاهش ph از اسيد استفاده ميكنيد باعث تخريب ساختار خاك و از بين رفتن ميكرو اورگانيسم ها ميشويد.

 

كرسر علاوه بر تنظيم ph خاك شما به صورت طبیعی، به مرور زمان باعث احياي خاك و تعذيه ميكرو ارگانيزم هاي آن ميشود.

تسهيل جذب عناصر موجود در خاك به ريشه

تا به حال به اين فكر كرده ايد چرا بخش اعظم مواد غذايي كه به خاك اضافه ميكنيد وارد گياه نميشود؟!

 

چرا محيط زيست و آبهاي زير زميني ما هر روز آلوده تر از ديروز ميشود!؟

 

احتمالا جواب اين سوال را ميدانيد.

 

“عدم جذب كودهاي استفاده شده در مزارع توسط گياهان و آبشويي آن هاست”

كرسر در اينجا نه تنها به جذب بهتر عناصر كمك ميكند، بلكه باعث ميشود با کاهش مصرف کودهای شیمیایی آسيب كمتري به محيط زيستمان وارد شود.

 

كرسر محتوي تركيباتي از جمله فولویک اسید است كه پيوندي ميان ريزوسفر ريشه و عناصر غذايي موجود در خاك ايجاد ميكند و علاوه بر چسباندن عناصر مورد نياز گياه به ريشه از آبشويي انها هم جلوگيري ميكند.

تامين ماده آلي خاك

یکی از مهمترین اصول در کشاورزی ارگانیک وجود اکوسیستم پویا و زنده در خاک میباشد.

 

با صنعتي شدن كشاورزي و فشار اوردن به مزارع براي به حداكثر رساندن عملكرد، مواد آلي خاك هاي كشاورزي هر روز كمتر ميشود و اين عاملي شده است تا تعداد ميكرو ارگانيسم هاي خاك روز به روز كاهش يابد.

 

ما با برداشت بي رويه و هر ساله گياهان از خاك فرصت بازسازي و احيا را به خاك نميدهيم. كرسر با درصد قابل توجي از ماده آلی به احياي خاك مزرعه شما سرعت بيشتري خواهد بخشيد.با احیای خاک و افزایش  ماده آلی خاک بهترین فضا برای رشد و تکثیر میکرو و ماکروارگانیسم ها فراهم میشود.

 

 كرسر با افزايش ماده آلي خاك به تغذيه و افزايش تعداد ميكرو ارگانيسم هاي خاك كمك ميكند و ميكرو ارگانيسم ها به افزايش عملكرد مزرعه شما.

مبارزه بیولوژیک

كرسر علاوه بر احياي ميكرو اورگانيزم هاي خاك به دليل ايجاد رقابت غذايي با قارچ ها و پاتوژن ها در محیط ریزوسفر ریشه موجب افزايش مقاومت گياه و  مقابله با بيماري ها ميشود.